روم

چون شب نود و سوم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/93-Shabe-NavadoSevvom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! ملک فریدون بیهوش افتاد. چون به هوش آمد شکایت به ذات‌الدواهی برد که او بسی محتاله و مکاره بود و پلک‌های سرخ و روی زرد و چشم احول و تن مجروب و موی سرخ و سپید و پشت گوژ داشت و آب دماغش پیوسته فرو می‌ریخت. ولیکن کتب اسلام …

چون شب نود و سوم برآمد ادامه »

چون شب نود و دوم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/92-Shabe-NavadoDovvom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! کفّار صلا به یکدیگر زدند که بکوشید و خون لوقا را از لشکر اسلام بگیرید و ملک روم نیز فریاد می‌زد که خون ملکه ابریزه را بگیرید. پس در این زمان ضوءالمکان بانگ بر مسلمانان زد که ای پرستندگانِ پروردگارِ یگانه! بدانید که بهشت در زیر سایۀ شمشیرهاست… ادامۀ …

چون شب نود و دوم برآمد ادامه »

چون شب نود و یکم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/91-Shabe-NavadoYekom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! کفّار بر سر و روی خود بزدند و استغاثه به راهبان دیرها کردند. پس همه در یک جا گرد آمدند و تیغها و نیزه‌ها به کف آوردند و از برای خون ریختن هجوم‌آور شدند. هر دو لشکر به هم ریختند. سینه‌های یلان جولانگاه سم اسبان شد و مغز شجاعان …

چون شب نود و یکم برآمد ادامه »

چون شب نودم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/90-Shabe-Navadom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! چون بامداد شد و دلیران جنگ را آماده گشتند، ملک فریدون سرهنگان لشکر را بخواست و خلعتشان بداد و صلیب بر روی ایشان نقش کرد و با بخوری که پیشتر ذکر شد، بخورشان داد. پس از آن لوقا را که شمشیر مسیحش می‌گفتند پیش خوانده به همان فضله بخورش …

چون شب نودم برآمد ادامه »

چون شب هشتاد و هشتم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/88-Shabe-HashtadoHashtom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! ضوءالمکان گفت: چون از جهاد بازگردم پاداش نیکو به تون‌تاب دهم. پس ملک شرکان از این سخنان دانست که خواهرش نزهت‌الزمان هر چه گفته راست بوده است. ولی واقعه‌ای که در میان ایشان روی داده بود پوشیده داشت و به وسیلۀ حاجب شوهر نزهت‌الزمان او را سلام فرستاد و …

چون شب هشتاد و هشتم برآمد ادامه »

چون شب پنجاه و دوم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/10/52-Shabe-PanjahoDovvom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! ملکه با غلام گفت: ای غلام! وای بر تو! کار من به اینجا رسیده که تو با من چنین سخن گویی و از من تمنای وصال کنی؟ پس ملکه گریان شد و گفت: ای زادۀ زنا و ای پرورده کنار روسپی‌ها، تو را گمان است که همۀ مردم به …

چون شب پنجاه و دوم برآمد ادامه »

چون شب پنجاه و یکم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/10/51-Shabe-PanjahoYekom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! شرکان با ایشان گفت: جامۀ فرنگیان بکنند و جامۀ دختران رومیان در بر کنند. ایشان نیز بدان‌سان کردند. پس از آن شرکان جمعی از سواران خود به بغداد فرستاد که ملک نعمان را از آمدن شرکان و ملکه ابریزه بیاگاهانند که مردم شهر و سپاه را به استقبال بفرستد. …

چون شب پنجاه و یکم برآمد ادامه »

چون شب پنجاهم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/10/50-Shabe-Panjahom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! ملکه با سردار سواران گفت که شما یک‌یک با او مبارزه کنید تا دلیرترین شما ظاهر شود. آن مرد گفت: به حق مسیح سوگند که راست گفتی، ولی نخستین مبارز جز من نخواهد بود. ملکه گفت: صبر کن تا من او را از حقیقت کار بیاگاهانم. اگر او قصد …

چون شب پنجاهم برآمد ادامه »

چون شب چهل و نهم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/10/49-Shabe-CheheloNohom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! دختر با شرکان شراب همی نوشید تا اینکه نشئۀ شراب و عشق به شرکان چیره شد. پس از آن دختر به کنیزکی گفت: یا مرجانه! آلت طرب بیاور. کنیزک برفت و عود و چنگ و نای حاضر آورده دختر عود بگرفت و تارهای آن را محکم کرده بنواخت و …

چون شب چهل و نهم برآمد ادامه »