بازرگان

چون شب پنجاه و نهم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/59-Shabe-PanjahoNohom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! بازرگان گفت: منزه است خدایی که تو را بیافرید. چون رتبت نزهت‌الزمان بشناخت، اکرامش همی کرد تا هنگام شام شد. بازرگان خادم فرستاد خوردنی بیاوردند و بخوردند. پس از آن بازرگان به جداگانه جای بخسبید. چون روز برآمد بازرگان بیدار شد و نزهت‌الزمان را بیدار کرد و به گرمابه‌اش …

چون شب پنجاه و نهم برآمد ادامه »

چون شب پنجاه و هشتم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/58-Shabe-PanjahoHashtom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! چون بازرگان نزهت‌الزمان را به منزل خویش برد جامۀ حریر و فاخر بر او بپوشانید و به بازار رفته زیورهای زرین و مرصّع از برای او خریده بیاورد و گفت: این‌ها همه از آن توست و از تو هیچ نمی‌خواهم، مگر وقتی که تو را نزد سلطان دمشق برم. …

چون شب پنجاه و هشتم برآمد ادامه »

چون شب پنجاه و هفتم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/57-Shabe-PanjahoHaftom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! بازرگان در غایت شرمساری پیش رفته در پهلوی نزهت‌الزمان بنشست و گفت: ای خاتون! نام تو چیست؟ به پاسخ گفت: از کدام نام من پرسیدی؟ بازرگان گفت: مگر دو نام داری؟ گفت: نامی که از پیش داشتم نزهت‌الزمان بود و اکنون مرا نام غصةالزمان است. بازرگان چون این بشنید …

چون شب پنجاه و هفتم برآمد ادامه »

چون شب پنجاه و ششم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/56-Shabe-PanjahoSheshom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! شیخ با آن جماعت گفت: اشتران آماده کردند. شیخ بر اشتری نشست و نزهت‌الزمان را با خود سوار کرد و همی رفتند که پس از سه روز داخل شهر دمشق شدند و در کاروان‌سرای سلطان فرود آمدند، ولی نزهت‌الزمان را از رنج سفر و از اندوه و حزن، گونه …

چون شب پنجاه و ششم برآمد ادامه »

چون شب چهل و پنجم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/10/45-Shabe-CheheloPanjom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! غانم‌بن‌ایوب صندوق را به خانه برد. در آن را بگشود و دختر را به در آورد. آن دختر که دید منزل غانم جایی‌ست خرم و مکانی‌ست نیکو و فرش‌های حریر در آن‌جا گسترده و بقچۀ دیبا گذاشته‌اند دانست که غانم بازرگان است. چون غانم پسری بود خوب‌روی، آن نازنین …

چون شب چهل و پنجم برآمد ادامه »

چون شب سی و چهارم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/10/34-Shabe-SioChaharom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! پادشاه گفت: من چهار نفر شما را بکشم. مباشر زمین را به نشانۀ ادب بوسید و گفت: ای ملک! اجازه بدهید تا حکایتی برایتان بگویم. اگر از حکایت گوژپشت بهتر نبود، دیگر مجازید که ما را بکشید، ما از هم‌اکنون از خون خود در می‌گذریم. ولی اگر که حکایت …

چون شب سی و چهارم برآمد ادامه »

چون شب سی و سوم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/10/33-Shabe-SioSevvom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! جوان بازرگان به نصرانی اظهار داشت که چون من وارد شدم و نشستم ناگهان زنی زیبارو را دیدم که تاج مکلّل بر سر نهاده و خرامان همی آید و سلام و تعارف کند. به او گفتم: تو را به خدا، تو را به هر که می‌پرستی، بگو تو کیستی؟ …

چون شب سی و سوم برآمد ادامه »

چون شب سی و دوم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/10/32-Shabe-SioDovvom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! بازرگان گفت: بلی چنین است، اما امروز من به پول نیاز دارم. آن زن تفصیله پرتاب کرد و گفت: جملۀ بازرگانان از یک قماش هستند و هیچ رعایت نمی‌کنند! سپس از جای برخاست و بیرون شد. چون که آن زن برفت مرا پشیمانی دست داد. برخاستم و به او …

چون شب سی و دوم برآمد ادامه »

چون شب سوم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/3-Shabe-Sevvom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! چون قصّۀ پیرمرد دوم تمام شد، مرد سوم که صاحب استر (پیرمرد شترسوار) بود، به عفریت گفت: من نیز حکایتی زیبا دارم که از دو حکایت دیگر جذاب‌تر است. اگر به من رخصت دهی طرفه حکایتی بازگویم که شما را به شگفت وادارد، و اگر حکایت پسند افتد قول …

چون شب سوم برآمد ادامه »