اشک باید در آغوش یاری بریزد…

عاشقانه‌ای از مژگان عباسلو