این دانشگاه نه، آن دانشگاه

توجیه نبودن دانش‌آموزان از سطح واقعی علمی دانشگاه‌های کشوری