خبر به دورترین نقطۀ جهان برسد…

عاشقانه‌ای از نجمه زارع