چه باک اگر که جهانی رها کنند مرا…

عاشقانه‌ای از مهرانه جندقی