چون شب چهل و نهم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/10/49-Shabe-CheheloNohom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! دختر با شرکان شراب همی نوشید تا اینکه نشئۀ شراب و عشق به شرکان چیره شد. پس از آن دختر به کنیزکی گفت: یا مرجانه! آلت طرب بیاور. کنیزک برفت و عود و چنگ و نای حاضر آورده دختر عود بگرفت و تارهای آن را محکم کرده بنواخت و …

چون شب چهل و نهم برآمد ادامه »