محمد نقیان

دیباچه (بخش اول)

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/0-Dibache-Part-1.mp3  حکایت کنند که یکی از ملوک آل ساسان، سلطان جزایر هندوچین، دو پسر دلیر و دانشمند داشت به نام شهرباز و شاه زمان. شهرباز که بزرگتر بود با تکیه بر دلیری و عدل و عدالت، قسمت وسیعی را بگرفت و به حکومت پرداخت. شاه زمان هم پادشاه سمرقند گشت. شهرباز و برادرش شاه زمان …

دیباچه (بخش اول) ادامه »