بخوان به نام گل سرخ، در صحاری شب…

عاشقانه‌ای از محمدرضا شفیعی‌کدکنی