در جستجوی زمان از دست رفته*

آسیب به فرایند کسب آگاهی و بینش به علت اتلاف وقت