چون شب چهل و ششم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/10/46-Shabe-CheheloSheshom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! قوت‌القلوب اظهار داشت: پس از این دیگر غمگین مباشید. سپس به شیخ گفت: ایشان را در خانۀ خویش جای دهید و به همسر خود بفرمایید که این دو را به گرمابه برده و جامه‌های شایسته به ایشان پوشاند و مشتی زر به شیخ بزرگ داد و رفت. روز بعد، …

چون شب چهل و ششم برآمد ادامه »