عشقت‌ اندوه‌ را به‌ من‌ آموخت‌…

عاشقانه‌ای از نزار قبانی