حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت…

عاشقانه‌ای از حافظ