در خم زلف تو، پابند جنون شد دل من…

عاشقانه‌ای از شاطرعباس صبوحی