زنگي

چون شب هشتم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/8-Shabe-Hashtom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! پادشاه جوان پس از انجام آن عمل از خانه بیرون شده و به قصر رفته و به استراحت پرداخت. چون صبح از خواب برخاست دختر عمّش را دید که با گیسوان بریده و جامۀ ماتم بر تن کنارش آمد و گفت: دوش شنیدم که یک برادرم را مار گزیده، …

چون شب هشتم برآمد ادامه »

چون شب هفتم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/7-Shabe-Haftom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! چون ماهیان آن بیت بخواندند، دختر تاوه را سرنگون کرده از همان جا که در آمده بود دوباره ناپدید گشت. وزیر چون این بشنید گفت: این کاری عجیب است و نباید آن را از پادشاه پوشیده داشت. بنابراین نزد ملک آمد و پادشاه را از ماجرا مطلع کرد. پادشاه …

چون شب هفتم برآمد ادامه »