عرصه‌ای برای تجلی مفاهیم انقلاب

اساسا هنر انقلابی چیست؟ ویژگی‌های یک جشنوارۀ انقلابی کدام‌اند؟