وهابیت نیرومندترین دشمن مهدویت

مهدی و دشمنانش؛ تکفیری‌ها، وهابی‌ها، سلفی‌ها و خوارج زمان