پاد دموکراسی و آثار آن

نگاهی به جهت‌گیری‌های سیستماتیک ضد محرومان و ریشه‌های آن در تفکرات الیتیسم