ایستگاه

داستان: آداب سفرهای کوتاه و بلند در وسایل نقلیه؛ مسافران مرد در تاکسی‌ها و …