به اخمت خستگی در می‌رود، لبخند لازم نیست…

عاشقانه‌ای از بهمن صباغ‌زاده