آموزش و پرورش ایده‌آل در نظام جمهوری اسلامی

برون‌سپاری و خصوصی‌سازی آفتی به جان مدارس مناطق محروم