بورخس و هزارتوی کتاب‌ها

بریده‌ای از کتاب و کتابخوانی نویسندۀ معروف دنیا