جوان امروز در ادامه مسیر جوان دهه شصت گام برمی‌دارد

بررسی ابعاد جامعه‌شناختی تاثیر دفاع مقدس؛ مصاحبه با امیرمحمد عباس‌نژاد