… آه ای تنها بهار بخت من!

عاشقانه‌ای از احمد عزیزی