شهرزاد قصه گو

چون شب یکصد و دهم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/110-Shabe-YeksadoDahom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! تاج‌الملوک هروقت که از قصر به در رفتی، بس که بدیع‌الجمال و نکوروی بود، نظاره گران بدو مفتون می‌گشتند.

ادامه مطلب
شهرزاد قصه گو

چون شب یکصد و نهم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/109-Shabe-YeksadoNohom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! وزیرِ سلیمان‌شاه منازل همی نوردید و شب و روز در راندن همی شتابید تا این‌که میانۀ ایشان و شهر

ادامه مطلب
شهرزاد قصه گو

چون شب یکصد و هشتم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/108-Shabe-YeksadoHashtom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! وزیر دندان گفت: چون وزیر به آستانۀ ملک قرار گرفت و دلش آرام یافت زبان بلاغت بیانش گویا شد

ادامه مطلب
شهرزاد قصه گو

چون شب یکصد و هفتم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/107-Shabe-YeksadoHaftom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! وزیر گفت: ای ملک! بدان که از حکایت عاشق و معشوق و از سخن گفتن ایشان و عجایب و

ادامه مطلب
شهرزاد قصه گو

چون شب یکصد و ششم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/106-Shabe-YeksadoSheshom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! ضوءالمکان چون مضمون نامه بدانست فرحناک و خرسند شد و گفت: اکنون مرا پشت محکم شد و بازوان قوت

ادامه مطلب
شهرزاد قصه گو

چون شب یکصد و پنجم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/105-Shabe-YeksadoPanjom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! اسلامیان شرکان را به خاک سپردند و به حزن و ماتم بنشستند و اما عجوزک پلید حیله‌گر، ذات الدواهی،

ادامه مطلب
شهرزاد قصه گو

چون شب یکصد و چهارم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/104-Shabe-YeksadoChaharom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! شرکان گفت: نصرت شما از برکت زاهد بوده است که به لشکر اسلام دعا همی کرد و من نیز

ادامه مطلب
شهرزاد قصه گو

چون شب یکصد و سوم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/103-Shabe-Yeksado-Sevoom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! نخستین کسی که به نزد شرکان رسید وزیر دندان بود و بعد امیر بهرام و امیر رستم، ملک شرکان

ادامه مطلب
شهرزاد قصه گو

چون شب یکصد و دوم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/102-Shabe-YeksadoDovvom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! شرکان دید که حاجب و سپاه اسلام همی خواهند که بگریزند و سبب این بود که آن پلیدک، ذات‌الدواهی،

ادامه مطلب
شهرزاد قصه گو

چون شب یکصد و یکم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/101-Shabe-YeksadoYekom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! چون برادران به سلامت یکدیگر تهنیت گفتند، به شتاب هرچه تمام‌تر به‌سوی قسطنطنیه روان شدند. اسلامیان را کار بدینجا

ادامه مطلب
شهرزاد قصه گو

چون شب یکصدم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/100-Shabe-Yeksadom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! چون مسلمانان تکبیر گفتند کفار از صدای ایشان بیدار گشتند و سلاح جنگ پوشیدند و گفتند که: دشمن روی

ادامه مطلب
شهرزاد قصه گو

چون شب نود و نهم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/11/99-Shabe-NavadoNohom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! سپاه مسلمانان بر جنگ کفار صبر کردند تا اینکه شب درآمد و در نزد ملک شرکان جز بیست و

ادامه مطلب
درباره سایت

از رنج زندگی، به ادبیات پناه آورده‌ایم؛ به واژه‌های خیال‌انگیز و آهنگین، به آه، نگاه و نگاره. به عشق، به مهر، به دوست داشتن…

پیوند دوستان

Copyright 2020 | Elmirashahan.ir | All Rights Reserved